Therapeia-säätiö logo
pdf-tiedosto
doc-tiedosto

Helsingin yliopiston hyväksymä Therapeia-säätiön 

LASTENPSYKOTERAPIAN KOULUTTAJAKOULUTUS 2024-2026 (82 op)

KAKSIVAIHEINEN KOULUTUSMALLI 

Psykoanalyyttinen viitekehys 

Koulutuksen laajuus on 82 opintopistettä 

Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kaksi ja puoli vuotta kestävä psykoanalyyttinen lasten yksilöpsykoterapeuttikouluttajakoulutus on tarkoitettu psykoanalyyttisen viitekehyksen lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen (ent. erityistason koulutus) päättötodistuksen saaneille, Valviran Terhikki-rekisteriin merkityille psykoterapeuteille. 

Koulutuksen tavoitteena on:

  • Psykoanalyyttisten teorioiden keskeisten käsitteiden sisäistäminen siten, että opiskelija ymmärtää ne sekä teoriassa että kliinisessä työssä kyetäkseen välittämään tietoa kouluttajana ja työnohjaajana eri tasoisesti häiriintyneiden lasten psykoterapiassa. Avataan psykoanalyyttisten käsitteiden historiallista kehitysnäkökulmaa (conceptual heritage), kehityspintaa, jossa ymmärretään ja sisäistetään psykoanalyyttisia käsitteitä ja niiden muuttumista, käsitteiden ja hoitotapojen sovellusalueita. 
  • Opiskelijoille syntyy omakohtainen tunneluottamus (epistemic trust, George Gergely) kouluttajien välittämään tietoon sekä kyky kriittisesti arvioida kuulemaansa ja lukemaansa tietoa. 
  • Opiskelija saa lisääntyvää kokemuksellista tietoa psykoanalyyttisen menetelmän toimivuudesta sekä lapsen ja vanhempien itsereflektiokyvyn ja muuttumisen palveluksessa. Sama koskee lastenpsykoterapeuttia terapeuttina ja kouluttajana.
  • Opiskelija sisäistää aiempaa monipuolisemmin psykoanalyyttisen asetelman, psykoanalyyttisen kuuntelun, havainnoinnin ja interventiomuotojen merkityksen sekä tietoisen, vähemmän tietoisen että tiedostamattoman kommunikaation ymmärtämisessä vuorovaikutussuhteessa lapsen ja varhaisnuoren kanssa. Opiskelijan interventiomuotojen valikoima laajenee ja taito käyttää niitä syvenee
  • Opiskelija saa lisääntyvää kokemuksellista tietoa transferenssi-vastatransferenssisuhteen erityisluonteesta ja sen merkityksen ymmärtämisestä ja tutkimisesta lapsen/varhaisnuoren kasvua ja kehitystä estävien tekijöiden tunnistamiseksi ja uuden kasvun mahdollistamiseksi. 
  • Opiskelija saa riittävää tietoa muiden psykoterapian teoriasuuntausten lähestymistavoista ja niiden hyödyistä nimenomaan lasten/varhaisnuorten hoidossa ja vanhempien kanssa työskenneltäessä ja käsityksen oman menetelmän rajoituksista ja mahdollisuuksista.
  • Opiskelija saavuttaa riittävän hyvät pedagogiset tiedot ja taidot (mm.) erilaista pedagogista teorioista ja oppimistyyleistä, sekä ryhmän toiminnasta voidakseen toimia sekä teorian että kliinisen menetelmän kouluttajana ja työnohjaajana lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa. 
  • Opiskelija perehtyy tieteelliseen psykoterapiatutkimukseen yleensä ja erityisesti lastenpsykoterapiatutkimuksen metodologiaan ja erilaisiin lähestymistapoihin motivoituakseen itse tekemään tutkimusta ja soveltaakseen tutkimustyössä saatua tietoa kliinisessä työssä ja kouluttajana. 

Kohderyhmä: 

Koulutus on tarkoitettu lasten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille psykoterapeuteille (ent. erityistaso), joille on myönnetty psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeus Valvirasta. Poikkeustapauksessa voidaan hyväksyä muu psykodynaaminen lastenpsykoterapian koulutus, jos koulutustoimikunta ja haastattelijat arvioivat hakijalla olevan riittävä kokemus lastenpsykoterapiasta, vauvahavainnointi suoritettuna ja soveltuvuus alalle.

Hakijalta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta psykoanalyyttisena psykoterapeuttina psykoterapeutiksi valmistumisen jälkeen, henkilökohtaista soveltuvuutta ja mahdollisuutta toimia lasten yksilöpsykoterapeuttina koulutuksen aikana. 

Kouluttajat:

Pääkouluttajina toimivat ensisijaisesti Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen sisäisen kouluttajakoulutuksen suorittaneet tai sisäisessä kouluttajakoulutuksessa olevat vaativan erityistason lastenpsykoterapeutit, jotka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden VET-psykoterapeuttien rekisteriin. Lisäksi opettajina toimii oman alansa erityisasiantuntijoita. 

Yhteyshenkilöt: 

Leena Varilo, koulutuslastenpsykoterapeutti, koulutuksen johtaja, leena@varilo.fi, 0405674055

Maria Stalter, toiminnanjohtaja, hallinto@therapeiasaatio.fi, 0505542661

Opiskelijaryhmän koko: 8-14 opiskelijaa 

Koulutustilat: Therapeia-säätiön koulutustilat, Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250 Helsinki.

Koulutuspäivä: Parillisten viikkojen torstait. 

Koulutuksen alkaminen ja kesto: 8/2024Koulutusohjelma kestää 2,5 vuotta ja 5 lukukautta 

Hakuaika koulutukseen: 1.-31.5.2024

Kustannukset: 

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot yhteensä 10.000 euroa (+ alv 24 %), vuodessa 4000 euroa (+ alv 24%). Koulutusmaksu laskutetaan neljä kertaa vuodessa.  

Muut maksut, jotka koulutettava maksaa suoraan palveluntarjoajalle:    

• Koulutustyönohjaus: hinta riippuu palveluntarjoajasta

• Oma koulutuspsykoterapia: hinta riippuu palveluntarjoajasta

• Osallistuminen psykoterapiatutkimuksen päiville tai vastaavaan kaksipäiväiseen seminaariin (16 t): hinta riippuu seminaarista

• Soveltuvuusarviointi: 240 euroa (120 euroa / haastattelija)

 

KOULUTUKSEN OSA-ALUEET: 

1. Teoria- ja menetelmäopinnot 38,5 op 

a) Teoriakoulutus 12 op 

Teoria- ja kliiniset seminaarit (325 tuntia) kestävät viisi lukukautta, kaksi ja puoli vuotta. Koulutukseen kuuluu lisäksi osallistuminen Jyväskylän yliopiston Psykoterapiatutkimuksen päiville (16 t), yksi henkilökohtainen kehityskeskustelu (1 t) ja ryhmämuotoisen ohjauksen lisäksi kolme (6t) henkilökohtaista opinnäytetyön ohjausta. Teoria- ja menetelmäopinnot jakautuvat kliinisten taitojen, pedagogisten ja tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuuksiin. 

b) Teoriakoulutuksen kirjallisuus ja välitehtävät 24,5 op 

Teoriakoulutukseen liittyvää kirjallisuutta on vähintään 3000 sivua. Kirjallisuuteen perehtymisen ja koulutukseen liittyvien muiden tehtävien laajuus on 24,5 op. 

c) Kouluttajana toimimista 2 op (5t + valmistautumista 44 t, yhteensä 49 t)

2. Henkilökohtainen psykoanalyysi / intensiivinen psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia 12,5 op (250t + 87,5t) 

Henkilökohtaisen psykoanalyysin tai intensiivisen psykoterapian (vähintään 3 x viikossa) tuntimäärän tulee olla vähintään 250 tuntia ja sen tulee kestää vähintään 2 vuotta. Psykoterapeutin tulee olla Therapeia-säätiön koulutuskeskuksen hyväksymä psykoanalyytikko tai kouluttajakoulutuksen suorittanut vaativan erityistason psykoterapeutti tai pidemmälle ehtinyt koulutuspsykoterapeuttikandidaatti tai koulutuspsykoanalyytikkokandidaatti. 

Psykoterapeuttikoulutuksen (ent. erityistaso ET) ja psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen henkilökohtaisen psykoterapian tai psykoanalyysin kokonaistuntimäärän tulee olla yhteensä vähintään 500 tuntia. Henkilökohtaisesta psykoanalyysista tai psykoterapiasta tulee siten ainakin 250 t olla Therapeia-säätiön sisäisen kouluttajakoulutuksen suorittaneen psykoanalyytikon tai psykoterapeutin antamaa. 

3. Työnohjaus 20 op (200t+340t) 

Koulutukseen kuuluu vähintään kahden psykoterapiapotilaan hoito. Toiseen lapsen psykoterapiaan tulee liittyä vanhempainohjaus. Koulutushoitoihin liittyvä työnohjaus tulee toteutua kahdella eri koulutuslastenpsykoterapeutilla tai koulutuslastenspsykoterapeuttikandidaatilla. Vanhempainohjauksen työnohjaus toteutuu samalla työnohjaajalla kuin lapsen psykoterapia; vähintään kahden vanhemmanohjauskerran jälkeen. 

Toisen potilashoidon ja työnohjauksen tulee kestää vähintään kaksi ja puoli (2,5) vuotta ja toisen potilashoidon ja hoidon työnohjauksen va?hinta?a?n kaksi (2) vuotta ja vanhempainohjauksen vähintään 2 vuotta. Toisen koulutushoidon työnohjaus voidaan järjestää myös ryhmätyönohjauksena. Näiden työnohjattujen psykoterapiahoitojen tulee toteutua 2-3 kertaa viikossa.  Ja vanhempainohjauksen vähintään joka toinen viikko. Työnohjaustunteja tulee olla yhteensä vähintään 200 t. Lisäksi työnohjauksen työnohjausta 12 tuntia.

4. Psykoterapiatyö koulutuksen aikana 

Therapeia-säätiön koulutuslastepsykoterapeutin tai koulutuslastenpsykoterapeuttikandidaatin työnohjaamaa psykoterapiatyötä tulee olla koulutuksen aikana vähintään 300 tuntia. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. 

5. Kirjalliset opinnäytetyöt 10 op 

Koulutettava kirjoittaa opinnäytetöinä tieteellisen tutkielman (5 op) ja hoitoselostuksen (5 op) siitä koulutushoidosta, johon kuuluu vanhempainohjaus.