Therapeia-säätiö logo

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ PSYKOTERAPIANEUVONNASSA:

 

1.      Mitä psykoanalyyttinen psykoterapia on?

2.      Kenelle psykoanalyyttinen psykoterapia sopii?

3.      Mistä psykoterapeutteja löytää?

4.      Miten valita itselle sopiva psykoterapeutti?

5.      Mitä yksityinen psykoterapia maksaa?

6.      Voiko psykoterapiaan saada taloudellisista tukea?

7.      Terapeutti vai psykoterapeutti?

8.      Psykoterapeuttikoulutusten tasot; mitä ET- ja VET-lyhenteet

         tarkoittavat?

 

1. Mitä psykoanalyyttinen psykoterapia on ?

Psykodynaamisella eli psykoanalyyttisella psykoterapialla tarkoitetaan erilaisia psykoterapiamuotoja, jotka perustuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta, persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta. Yhteistä psykoanalyyttisille psykoterapiamuodoille on, että niissä pyritään havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti henkilön kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joista osa on tiedostamattomia. Näitä tekijöitä pyritään jäsentämään ja ymmärtämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista erityisesti vuorovaikutussuhteessa potilaan ja psykoterapeutin välillä. Koska elämänhistorian aikaisilla kokemuksilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisen kannalta, psykoanalyyttisissa hoidoissa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempiin kokemuksiin liittyviä kysymyksiä. Itsehavainnoinnin vahvistuessa ja itseymmärryksen laajentuessa mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat ja oireet, helpottuvat usein pysyvästi.

Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käydään yleensä 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisia on ennalta sovittu määrä, esim. 10-20 kpl. Psykoanalyysi on psykoanalyyttisista hoitomuodoista intensiivisin ja siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää yleensä useampia vuosia.

 

 

2. Kenelle psykoanalyyttinen psykoterapia sopii?

Psykoanalyyttinen psykoterapia eri muodoissaan (lyhyt- ja pitkäkestoiset psykoanalyyttiset psykoterapiat sekä psykoanalyysi) soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisten masennus- ja ahdistuneisuusoireiden, ruumiillisten oireiden sekä ihmissuhdeongelmien hoitamiseen. Hoidossa potilaan ongelmia ja oireita tutkitaan osana hänen sisäistä kokemusmaailmaansa. Psykoanalyyttisissa hoidoissa potilaan omalla työskentelyllä on keskeinen rooli, joten hoito sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ymmärtämisestä sekä ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi.

 

 

3. Mistä psykoterapeutteja löytää?

Therapeia-säätiön kouluttamien ja yksityisvastaanottoa pitävien psykoterapeuttien yhteystietoja voi tiedustella säätiön psykoterapianeuvonnasta (neuvonnan yhteystiedot löytyvät kohdasta yhdeksän). Yhteystietoja löytyy myös säätiön nettisivuilta psykoterapianeuvontaosiosta. Sivuilla on lista psykoterapeuteista, jotka voivat aloittaa uusia hoitoja lähiaikoina. Samassa yhteydessä on myös laajempi lista säätiömme kouluttamista ja yksityisvastaanottoa pitävistä psykoterapeuteista (psykoterapeuttiluettelo 2022).

 

 

4. Miten valita itselle sopiva psykoterapeutti?

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että psykoterapeutin ja potilaan yhteistyösuhde on toimiva. Ennen psykoterapian aloittamista mahdollista psykoterapeuttia käydään tapaamassa ns. haastattelu- tai arviokäynnillä kerran tai muutamia kertoja. Näiden tapaamisten tarkoituksena on arvioida molemmin puolin pitkäjänteisemmän yhteistyön edellytyksiä.

Hoitoon hakeutuvan potilaan kannattaa haastattelukäynneillä mahdollisimman vapaasti arvioida sitä, tuntuisiko tämän henkilön kanssa mahdolliselta työskennellä pitkäjänteisemmin vaikeampienkin asioiden ja tunteiden kanssa. On myös aivan mahdollista tavata useampia psykoterapeutteja ennen valinnan tekemistä. Vastaavasti psykoterapeutin tehtävänä haastattelukäynneillä on arvioida, onko hänellä edellytyksiä auttaa juuri kyseisen henkilön ongelmissa.

Kun sopiva psykoterapeutti on löytynyt, sovitaan tämän kanssa hoidon puitteista eli esim. tapaamisten tiheydestä, tapaamisajoista ja käyntimaksusta. Psykoterapian puitteita koskeva sopimus (psykoterapiasopimus) voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Yleensä haastattelukäynneistä laskutetaan psykoterapeutin normaalin käyntimaksun mukaan.

 

 

5. Mitä yksityinen psykoterapia maksaa?

Yksityisestä psykoterapiasta aiheutuu kustannuksia ja ennen hoidon aloittamista on tärkeää suunnitella myös hoidon rahoittamista. Käyntikerran hinnat vaihtelevat jonkin verran, mutta useimmilla psykoterapeuteilla hinnat ovat 60-85 euron välillä.

 

 

6. Voiko psykoterapiaan saada taloudellisista tukea?

Kelasta on mahdollista hakea tukea kuntoutuspsykoterapiaa varten. Vuoden 2011 alusta tämä tukimuoto ei enää ole harkinnanvaraista, vaan se on siirtynyt Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi henkilöille, joilla on todettu työ- tai opiskelukykyä uhkaava mielenterveyden häiriö.

 

Tukea myönnetään tietyillä kriteereillä, joiden ydin on, että ennen kuntoutuspsykoterapiatuen hakemista hakijan edellytetään olleen vähintään kolmen kuukauden ajan asianmukaisessa hoidossa, jossa hänen tilannettaan on arvioinut psykiatrian erikoislääkäri. Lisäksi hakijan tilanteen tulee olla sellainen, että suunniteltavalla psykoterapialla voidaan todennäköisesti edesauttaa henkilön työ- tai opiskelukyvyn palautumista tai ennaltaehkäistä muutoin todennäköistä työkyvyn heikentymistä.

Hakemus lähetetään Kelaan yleensä siinä vaiheessa, kun sopiva psykoterapeutti on löytynyt ja tämän kanssa on alustavasti sovittu hoidon aloittamisesta ja hoidon puitteista. Psykoterapeutin tulee olla Kelan palveluntuottajarekisterissä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan psykiatrian erikoislääkärin laatima B-lausunto.

Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelasta sairasvakuutuskorvausta siinä tapauksessa, että hoitavalla psykoterapeutilla on myös lääkärin koulutus.

 

Kelan korvaukset psykoterapiakäyntikertaa kohden vaihtelevat jonkin verran hakijan iän ja psykoterapeutin koulutustason mukaan. Tavallista kuitenkin on, että Kelan korvauksen jälkeen potilaan omavastuuosuudeksi jää 10-40 euroa käyntikertaa kohden.

 

Sairaanhoitopiirit kustantavat jonkin verran yksityisiä psykoterapioita ns. ostopalvelu-periaatteella. Mahdollisuuksista hakeutua ostopalvelupsykoterapiaan voi tiedustella esim. paikallisista psykiatrian yksiköistä. Osa sairaudenhoitokuluja korvaavista vakuutuksista korvaa myös yksityisestä psykoterapiasta aiheutuvia kuluja. Joissakin tapauksissa työterveyshuolto voi osallistua psykoterapiasta aiheutuviin kustannuksiin. Kunnan sosiaalitoimi voi joissakin tilanteissa myöntää toimeentulotukea psykoterapiakustannuksiin.

 

 

7. Terapeutti vai psykoterapeutti?

 

”Psykoterapeutti” on nimikesuojattu ammattinimike eli sitä saa käyttää ainoastaan henkilö, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto eli Valvira (aikaisemmin Terveydenhuollon oikeusturvakeskus eli TEO) on myöntänyt oikeuden nimikkeen käyttöön henkilön suorittaman psykoterapeuttikoulutuksen perusteella. ”Terapeutti”-nimikettä sen sijaan voi käyttää periaatteessa kuka tahansa.

 

 

8. Psykoterapeuttikoulutusten tasot; mitä ET- ja VET-lyhenteet tarkoittavat?

 

ET tarkoittaa erityistason psykoterapeuttikoulutusta, jonka kesto on vähintään kolme vuotta. VET tarkoittaa vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutusta. Vaativan erityistason psykoterapeutiksi voi valmistua joko käymällä ET-psykoterapeuttikoulutuksen jälkeen vähintään kolmivuotisen VET-psykoterapeuttikoulutuksen tai käymällä

psykoanalyytikkokoulutuksen, jonka kesto on vähintään viisi vuotta. Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvalla henkilöllä tulee olla riittävästi aiempaa työkokemusta mielenterveyden hoidon, psykiatrian tai muulla vastaavalla alalla. Tavallisia peruskoulutuksia psykoterapeuttikoulutuksiin hakeutuvilla henkilöillä ovat esim. lääkärin, psykologin, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän tai teologin koulutukset.