Therapeia-säätiö logo

 

Psykoterapeuttiluettelo

Therapeia-säätiö päivittää vuosittain psykoterapeuttiluetteloa, josta löytyy Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kouluttamien psykoterapeuttien, psykoanalyytikoiden ja lastenpsykoterapeuttien yhteystiedot, koulutus, heidän antamansa psykoterapiamuodot ja mahdolliset työnohjaukset ym. 

Psykoterapeutteja, jotka voivat ottaa uusia potilaita

Therapeia-säätiön kotisivuilla ylläpidetään erikseen luetteloa kaikista niistä psykoterapeuteista, joilla on juuri sillä hetkellä mahdollisuus ottaa uusia potilaita joko psykoterapiaan tai lyhyellä odotusajalla kriisiterapiaan. Luetteloa päivitetään jatkuvasti. Kotisivuilla ”usein kysytyt kysymykset” –sivulla on yleistä tietoa psykoterapiaan hakeutuville.

 

Kriisiterapeuttivälitys

Kriisiterapia on tarkoitettu erilaisiin elämänkriiseihin joutuneille ihmisille, kuten vakavasti sairastuneen lapsen vanhemmat, läheisen sairastumisen tai kuoleman kohdanneet, oman sairastumisen, parisuhteen ongelmien ja työuupumuksen aiheuttamat kriisit, jotka heikentävät ihmisen elämänhallintaa niin paljon, että hänen jokapäiväinen selviytymisensä esimerkiksi työelämässä tai opiskelussa tuntuu mahdottomalta.

 

Therapeia-säätiön kriisiterapeuttilistalla olevat ovat kaikki koulutettuja psykoterapeutteja, psykoanalyytikoita tai lastenpsykoterapeutteja. Kriisiterapeutit ovat sitoutuneet ottamaan vastaan kriisiterapiaa tarvitsevan kolmen päivän sisällä yhteydenotosta.

Kriisiterapia tapahtuu terapeuttien omilla vastaanotoilla.

 

PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA

 Mitä psykoanalyyttinen psykoterapia on?

Psykodynaamisella eli psykoanalyyttisella psykoterapialla tarkoitetaan erilaisia psykoterapiamuotoja, jotka perustuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta, persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta. Yhteistä psykoanalyyttisille psykoterapiamuodoille on, että niissä pyritään havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti henkilön kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joista osa on tiedostamattomia. Näitä tekijöitä pyritään jäsentämään ja ymmärtämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista erityisesti vuorovaikutussuhteessa potilaan ja psykoterapeutin välillä. Koska elämänhistorian aikaisilla kokemuksilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisen kannalta, psykoanalyyttisissa hoidoissa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempiin kokemuksiin liittyviä kysymyksiä. Itsehavainnoinnin vahvistuessa ja itseymmärryksen laajentuessa mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat ja oireet, helpottuvat usein pysyvästi.

Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa käydään yleensä 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisia on ennalta sovittu määrä, esim. 10-20 kpl. Psykoanalyysi on psykoanalyyttisista hoitomuodoista intensiivisin ja siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää yleensä useampia vuosia.

Kenelle psykoanalyyttinen psykoterapia sopii?

Psykoanalyyttinen psykoterapia eri muodoissaan (lyhyt- ja pitkäkestoiset psykoanalyyttiset psykoterapiat sekä psykoanalyysi) soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisten masennus- ja ahdistuneisuusoireiden, ruumiillisten oireiden sekä ihmissuhdeongelmien hoitamiseen. Hoidossa potilaan ongelmia ja oireita tutkitaan osana hänen sisäistä kokemusmaailmaansa. Psykoanalyyttisissa hoidoissa potilaan omalla työskentelyllä on keskeinen rooli, joten hoito sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ymmärtämisestä sekä ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi.

 

PSYKOTERAPEUTTILUETTELON KÄYTTÄJÄLLE

 

Kaikki tässä luettelossa olevat psykoterapeutit ovat Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kouluttamia psykoterapeutteja (ET tai VET), lasten­psykoterapeutteja (ET tai VET), psykoanalyytikoita (VET) tai psykoana­lyytikko- /psykoterapeuttikoulutuksessa olevia. Luettelossa on myös Helsingin yliopiston ja Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen 4-vuotisesta psykoterapeuttikoulutuksesta valmistuneita. Heidän kohdallaan koulutuksena on psykoanalyyttinen psykoterapeutti.

 

Kunkin psykoterapeutin kohdalla on mainittu psykoterapeutin vastaanoton osoite ja puhelinnumero, psykoterapeutin pohjakoulutus, Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen psykoterapeuttikoulutus (kursiivilla), mahdollinen psy­koterapeutin itsensä ilmoittama muun koulutusyhteisön antama psykotera­piakoulutus, psykoterapeutin kohderyhmät (esim. aikuiset, lapset, nuoret, ryhmät) ja erikoisalueet (esim. kriisiterapia). Kunkin psykoterapeutin koh­dalla on lisäksi maininta psykoterapeutin ilmoittamasta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteröinnistä ja rekisteröinnistä Kelan palveluntuottajarekisteriin (Kela). Luettelossa on mainittu myös psykoterapeutin mahdollisuus antaa työnohjausta. Mikäli psykoterapeutti voi antaa psykoterapiaa tai työnohjausta myös muilla kuin suomen kielellä, on siitä lopuksi mainittu lyhentein.

 

 

Psykoterapiakoulutuksen asteen ilmaisevat lyhennykset VET ja ET

VET tarkoittaa vaativan erityistason koulutusta, jolloin koulutuksen kesto on vähintään 5 vuotta.

ET tarkoittaa erityistason koulutusta, jolloin koulutuksen kesto on vähin­tään 3 vuotta.

 

Valviran ja KELA:n rekisteröinnit

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyy hakemuksesta psykoterapeuttien oikeuden käyttää psykoterapeutti -nimikettä. Psykoterapeutit ovat Valviran valvomia. Kansaneläkelaitos (Kela) voi korvata psykoterapeuttien antaman psykoterapiakuntoutuksen, mikäli psykoterapeutti on merkitty Kelan palveluntuottajarekisteriin.

 

Espoo

Hägg Vuokko – Pohjois-Tapiola, Espoo – 044 508 4147 – vuokko.hagg@hotmail.com – psykologi, psykoterapian erikoispsykologi – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoanalyysi, yksilöpsykoterapia – työnohjausta terveydenhuollon ammattilaisille – su, eng

Heinonen Jukka – Mäntyviita 8, 02110 Espoo – 050 522 5756 – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, parit – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, kriisiterapia, pari- ja perheterapia – työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöille

Hjelt Carina – Tapiolan keskustorni, 3. krs, 02110 Espoo – puh. 040 903 0003 – carinahj2017@outlook.com – terveydenhuollon maisteri – psykoanalyyttinen psykoterapeutti, perheterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), parit – psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia, pariterapia, perheterapia, kriisiterpia – su, ru

Kirsi Minna – 02340 Espoo – 044 327 9202 – minna.kirsi@gmail.com – www.psykoterapiaminnakirsi.com – sosionomi (AMK) – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöterapia

Klemelä Esko – Itätuulenkuja 1 A 4, 02100 Espoo – 0500 470 108 – teologian maisteri – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, parit – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, ryhmäpsykoanalyysi ja -terapia, pariterapia, perheterapia – työnohjausta ET ja VET psykoterapeuteille, ET ja VET ryhmäpsykoterapeuteille, psykoanalyytikoille ja työyhteisöille

Koskelainen Merja – Westendintie 16, 02160 Espoo – 040 828 3534 – merja.koskelainen@elisanet.fi – psykologi – yksilöpsykoterapeutti ET, lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeutti VET, aikuisten psykoterapeuttikouluttajaopiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia

Laitila Pirjo – Maalarinkuja 3, 02600 Espoo – 040 760 8884 – pe.laitila@gmail.com – psykologi – psykoterapeutti ET, perheterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilö- ja perheterapia (lyhyt ja pitkäkestoinen), kriisiterapia, vanhempien neuvonta ja ohjaus, konsultaatiot – työnohjausta kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöille ja muille työryhmille/yhteisöille

Myllyaho Harri – Elosalamantie 4, 02100 Espoo – 050 910 3843 – harri.myllyaho@hotmail.fi – psykologian maisteri – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia

Niemi Suvi – Auringonkadun psykoterapeutit, Auringonkatu 8 F T4, 02210 Espoo – 044 300 2429 – niemisu@yahoo.com – psykologi – psykoanalyyttinen psykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset – psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia – su, eng

Niemi Suvi – Terapiatila KOTO Oy, Tapiontori 3 C, 02100 Espoo – 044 300 2429 – niemisu@yahoo.com – psykologi – psykoanalyyttinen psykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset – psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia – su, eng

Procopé Taija – Itätuulenkuja 1 A, 02100 Espoo – 050 544 7426 – sosiaalityöntekijä – psykoterapeutti ET, VET -psykoterapeuttiopiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, parit – yksilöterapia, perheterapia, kriisiterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Rautiainen Reijo – Dialogic, Upseerinkatu 1, 02650 Espoo – 050 575 2740 – reijo.rautiainen@elisanet.fi – sosionomi – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16 - 25 v) – psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia, psykodraamaterapia (ryhmä, Kela-pätevyys) – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, psykodraamaohjaajat ja -opiskelijat

Revitzer Inkeri – Kuunkehrä 2 A, 02210 Espoo – 050 365 6425 – inkeri.revitzer@terapiahuonemielentila.fi – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, -analyysi, kriisiterapia

Saraneva Kristina – Itätuulenkuja 1 C (Inter-Psyko Oy), 02100 Espoo – 050 553 2921 – kristina.saraneva@inter-psyko.fi – psykologi, FM – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), parit – psykoanalyysi, psykoanalyyttinen psykoterapia, pariterapia, kriisiterapia – työnohjausta koulutuksissa oleville analyytikko- ja psykoterapeuttiopiskelijoille, mielenterveystyötä tekeville, hoidan ja työnohjaan maahanmuuttajia ja alan hoitohenkilökuntaa – su, ru, eng

Söderblom Nina – Mäntyviita 8 B, 02110 Espoo – 050 374 3139 – nina.soderblom@kolumbus.fi – psykologian maisteri – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset, parit – yksilöpsykoterapia ja -analyysi, perhe- ja pariterapia, kriisiterapia – työnohjausta psykoterapeuttiopiskelijoille – su, ru

Tolsa-Saloheimo Riikka – Lipparinne 6 D, 02720 Espoo – 045 351 5011 – riikka.tolsa-saloheimo@fimnet.fi – LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri – lastenpsykoterapeutti VET, lasten ja nuorten psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia – yksilötyönohjausta psykoterapeuteille ja lastenpsykiatrian alan työntekijöille, koulutustyönohjausta lastenpsykoterapiaopiskelijoille, ryhmätyönohjausta lastenpsykiatrian ja lastensuojelun työryhmille ja päiväkotihenkilökunnalle

Vilpas Raila – Iltaruskontie 3 C, 02120 Espoo – 050 301 7327 – raila.vilpas@kolumbus.fi – psykologi, fil.kand. – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, kriisiterapia, taideterapia – työnohjausta psykoterapeuteille, taideterapeuteille, psykoanalyytikoille, terveydenhoitoalan työntekijöille

Fiskars

Holmalahti Salla – Terapiahuone Woima Fiskars, Peltorivi 10 as 2, 10470 Fiskars – 040 960 8899 – salla.holmalahti@pp.inet.fi – erikoissairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, tukea-antavia keskusteluja – työnohjausta terveydenhuoltoalan ja opetustoimen henkilöstölle, ihmissuhdetyötä tekeville – suomi

Forssa

Veikkola Eija-Liisa – Vapaudenkatu 5 A 8, 30100 Forssa – 040 582 7606 – eija-liisa.veikkola@outlook.com – psykiatrinen erik.sairaanhoitaja – lastenpsykoterapeutti ET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – nuoret (16 - 25 v), lapset – yksilöpsykoterapia, perheterapia – työnohjausta terveydenhuollon työntekijöille

Hämeenlinna

Äijälä Mauri – Kasarmikatu 15 A, 13100 Hämeenlinna – 03 6121 566, 050 5177 408 – mauriaijala3@gmail.com – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia – työnohjausta psykoterapeuteille, sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, koulutoimen henkilökunnalle

Cavén Hilkka – Parolantie 6 A 6, 13130 Hämeenlinna – 03 612 5511, 0400 466 101 – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoanalyysi, -terapia – työnohjausta terveydenhuoltoalan työntekijöille

Noel Mirella – Psykoterapiapalvelu Mirella Noel , Suomen Kasarmi 19 a 1, 13100 Hämeenlinna – 045 615 3003 – mirella.noel@icloud.com – mirellanoel.wordpress.com – sairaanhoitaja AMK – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (13v - ) – Yksilöpsykoterapiaa ja kriisiterapiaa aikuisille ja nuorille.

Salmi Anitta – Sibeliuksenkatu 9 A 2, 13100 Hämeenlinna – 040 593 2161 – anitta.salmi@gmail.com – psykologi – lastenpsykoterapeutti ET, perhe- ja pariterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset, parit – yksilöterapia, perheterapia, pariterapia, vanhempainohjaus – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, koulutoimen henkilökunnalle ja lasten kanssa työskenteleville

Tuhkasaari Pirjo – Rauhankatu 3 B 15, 13100 Hämeenlinna – 040 525 4832 – pirjo.tuhkasaari@psyko-consult.fi – psyk.erik.sairaanhoitaja – psykoterapeutti VET, koulutuspsykoterapeutti, pari- ja perhepsykoterapeuttikouluttaja – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, parit – psykoanalyyttinen yksilöterapia, paripsykoterapia, perhepsykoterapia, kriisi- ja traumaterapia – työnohjausta yksilöille ja ryhmille

Veikkola Eija-Liisa – sopimuksen mukaan vastaanotto, Hämeenlinna – 040 582 7606 – eija-liisa.veikkola@outlook.com – psykiatrinen erik.sairaanhoitaja – lastenpsykoterapeutti ET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – nuoret (16 - 25 v), lapset – yksilöpsykoterapia, perheterapia – työnohjausta terveydenhuollon työntekijöille

Helsinki

Aavaluoma Sanna – Koskelantie 19 A 4, 00610 Helsinki – 041 518 1181 – posti@sanna-aavaluoma.fi – psyk.erik.sairaanhoitaja – perhepsykoterapeutti VET, paripsykoterapeutti ET, psykoanalyyttinen paripsykoterapian täyd.koulutus 2012-2016 – Valvira– Kela – parit, perheet – pari- ja perhepsykoterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, pari- ja perhepsykoterapeuteille – su, eng

Ahtola Seppo – Liisankatu 21.B.11, 00170 Helsinki – 041 518 9100 – psykologi, FM – psykoterapeutti ET, koulutusryhmäpsykoanalyytikko VET, perheterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset, parit – yksilö- ryhmä- ja perheterapia – työnohjausta yhteisöille ja yksittäisille työntekijöille

Ajo Martti – Iso-Roobertinkatu 10 B 14, 00120 Helsinki – 050 505 0472 – martti.ajo@saunalahti.fi – teologian tohtori – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), parit – yksilöpsykoanalyysi ja –terapia, pari- ja perheterapia, kriisiterapia – työnohjausta psykoterapeuteille, terveydenhuollon ja sielunhoidon ammattilaisille sekä psykoterapeuttikoulutuksessa oleville

Alanne Sami – Apollo Terapiapalvelut, Kustaa Vaasan tie 33 A, 00560 Helsinki – 050 565 9119 – sami.alanne@apolloterapiapalvelut.fi – MuT, FM – psykoterapeutti, musiikkipsykoterapeutti, musiikkipsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti VET, musiikkiterapeutti, psykoanalyytikko-opiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset, ryhmät – psykoanalyyttinen psykoterapia, psykoanalyysi, musiikkipsykoterapia, musiikkiterapia – työnohjausta terveydenhuollon henkilöstölle, opiskelijoille, psykoterapeuteille ja musiikkiterapeuteille – su, eng

Aminoff Axel – Eteläinen Hesperiankatu 22 A 3, 00100 Helsinki – 044 527 5331 – aminoff.axel@gmail.com – psykologi, PsM – aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (15v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta terveydenhuollon henkilöstölle – su, ru, eng

Andersson Minna – Mariankatu 5-7 C, 00170 Helsinki – 050 324 9397 – minna.andersson@kolumbus.fi – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ), parit – yksilöpsykoanalyysi ja –psykoterapia, kriisi- ja traumatyö (EMDR), pariterapeuttinen työ, vanhempainohjaus

Arke Kirsti – Kalevankatu 31 A 15, 00100 Helsinki – 040 573 5340 – kirsti@arke.fi – psykiatrinen sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET, VET paripsykoterapeuttikoulutuksessa – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16 - 25 v) – yksilö- ja pariterapia – työnohjausta sekä yksilöille että ryhmille

Autti Anne – Eerikinkatu 1 A, 00100 Helsinki – 040 960 4115 – erikoissairaanhoitaja – psykoterapeutti ET, lastenpsykoterapeutti VET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia, taideterapia, kriisiterapia – työnohjausta alan henkilökunnalle

Auttila Eira – Caloniuksenkatu 10 D 65, 00100 Helsinki – 050 329 6192 – eiraauttila@gmail.com – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia – työnohjausta psykoterapeuteille

Berg-Hägglund Merja – Töölönkatu 36 B 45, 00260 Helsinki – 050 369 5656 – merja.berghagglund@gmail.com – www.psykoterapeuttihelsinki.fi – psykologi, FM – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (17v - ), parit – yksilöpsykoanalyysi, yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja psykoterapeuteille

Davidkin Kaj J. – Mannerheimintie 98 A 27, 00250 Helsinki – 0400 912 161, 09 406 680 – psykologi – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET, koulutuspsykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko VET, koulutusryhmäpsykoanalyytikko, organisaatiokonsultti – Valvira– Kela – aikuiset, parit – yksilöpsykoanalyysi ja –terapia, ryhmäpsykoanalyysi ja –terapia – psykoterapian ja –analyysin, ryhmäpsykoterapian ja –analyysin ja työyhteisön työnohjausta sekä johdon konsultaatiota – su, ru, eng, heprea

Falkenberg Tarja – Mannerheimintie 12 B, 5. krs, 00100 Helsinki – 040 513 0868 – tarja.falkenberg@gmail.com – www.terapiatuki.fi – teologian maisteri – psykoterapeutti VET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia

Fry Sirpa – Läntinen Brahenkatu, 00510 Helsinki – 09 710 481 – psykologian lisensiaatti – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret aikuiset – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, kriisiterapia, tilanteen kartoitusta kriiseissä ja mm. ruumiillisten oireiden ja sairauksien yhteydessä – työnohjausta psykoterapeuteille ja -analyytikoille, mielenterveystyössä ja somaattisesti sairaiden parissa työskenteleville ja esim. ammatinvalinta- ja kuntoutuspsykologeille – su, eng, (saksa)

Hertell Heidi – Abrahaminkatu 13 B 36, 00180 Helsinki – 040 568 0136 – hertellheidi@gmail.com – psyk. erikoistoimintaterapeutti – psykoterapeutti VET, taidepsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, taidepsykoterapia, kriisiterapia, vanhempainohjaus – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, psykotera­peuteille, taideterapeuteille, taidepsykoterapeuteille

Hiilamo Kirsi-Marja – Komppi, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki – 045 804 8498 – kirsi.hiilamo@komppi.net – teologian maisteri – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, vanhempainohjaus, pariterapia

Holmalahti Salla – Terapiahuone Woima Ullanlinna, Kapteeninkatu 3 C 21, 00140 Helsinki – 040 960 8899 – salla.holmalahti@pp.inet.fi – erikoissairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, tukea-antavia keskusteluja – työnohjausta terveydenhuoltoalan ja opetustoimen henkilöstölle, ihmissuhdetyötä tekeville – suomi

Honkimäki Kirsti – Vuorimiehenkatu 15 A 2, 00140 Helsinki – 040 501 4430 – kirsti.honkimaki@gmail.com – psyk. erik. sairaanhoitaja – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (19v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta hoitotyötä tekeville, koulutuksessa oleville

Ignatius Leena – Pakkamestarinkatu 1 F 142, 00520 Helsinki – 045 273 2903 – psykoterapia@leenaignatius.com – sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja – psykoterapeutti ET, aikuisten kouluttajapsykoterapeuttiopiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, vaikeat traumat, maahanmuuttajat – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille – su, eng

Ihalainen Elisa – Vähäkaski 6 A, 00680 Helsinki – 041 440 1780 – elisaihalainen@hotmail.com – psykologi – psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko-opiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (15v - ) – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia

Jaakkola Päivi – Eteläinen Hesperiankatu 22 A 3, 00100 Helsinki – 040 530 2225 – paivi.m.jaakkola@hotmail.com – teologian maisteri – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), parit – yksilöpsykoterapia, pariterapia

Jakkula Soili – Töölöntorinkatu 2 B, 4. krs, 00260 Helsinki – 044 2311 240 – soili.jakkula@protonmail.com – psyk.sairaanhoitaja – aikuisten yksilöpsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia – su, eng

Järvenpää Irina – Munkkiniemen puistotie 10 A 2, 00330 Helsinki – 040 592 8876 – irina.jarvenpaa@gmail.com – valtiotieteiden maisteri, VTM – yksilöpsykoterapeutti ET, perhepsykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia, perhepsykoterapia

Johansson Jan – Kalevankatu 28 A 2, 00100 Helsinki – 0400 498 471 – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, kriisiterapia – työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöille – su, ru, eng

Johansson Markus – Runeberginkatu 19 A 10, 00100 Helsinki – 050 346 8932 – psykoterapiamj@gmail.com – sosionomi (AMK) – psykoanalyyttinen psykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset – psykoanalyyttinen psykoterapia – su, ru, eng

Juselius Toini – Kalevankatu 44 B 40, 00180 Helsinki – 040 582 6260 – toini.juselius@kolumbus.fi – psykoterapeutti ET, ryhmäpsykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, ryhmäpsykoanalyysi, taidepsykoterapia – työnohjausta ryhmäpsykoanalyytikoille ja -psykoterapeuteille sekä nuoruusikäisiä hoitaville yksilöpsykoterapeuteille

Kajander Maria – Kimmontie 3 C 29, 00610 Helsinki – 040 720 4038 – erikoissairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, psykodynaaminen lyhytpsykoterapia, varhaisen vuorovaikutuksen hoito, vanhempainohjaus – työnohjausta terveydenhuollossa työskenteleville

Karjalainen Anna-Maija – Kivelänkatu 1 C, 00260 Helsinki – 050 595 1909 – LL, psykiatrian erikoislääkäri – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoanalyysi/ -terapia, lääkehoidon seuranta, lausunnot

Keto Anja – Fredrikinkatu 61 A 23, 00100 Helsinki – 0500 507 306 – posti@anjaketo.fi – FM, psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia – työnohjausta mielenterveysalan työntekijöille, psykoterapeuttiopiskelijoille – su, eng

Kinnunen Erkki-Pekka – Katajanokankatu 3 A 7, 00160 Helsinki – 040 0012295 – FK – psykoanalyytikko VET, ryhmäpsykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia – työnohjausta psykoterapeuteille ja psykologeille

Konttinen Annamaija – Kalevankatu 33 D 11, 00100 Helsinki – 050 592 5709 – annamaija.konttinen@gmail.com – valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16 - 25 v) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, vanhempain ohjauskäynnit – työnohjausta sopimuksen mukaan

Korhonen Kirsti – Mechelininkatu 43 A, 1. krs, 00250 Helsinki – puh. 050 584 4886 – kirsti.mh.korhonen@gmail.com – VTM, sosiaalipsykologi – aikuisten kouluttajapsykoterapeutti, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoterapia – työnohjausta psykoterapeuttista työtä tekeville, psykoterapeuttikoulutuksessa oleville

Kuusrainen Tarja – Turkhaudantie 5 (Malmi), 00700 Helsinki – 045 604 1760 – tarja.kuusrainen@gmail.com – YTM, sosiaalityöntekijä – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia ja vanhempainohjaus

Kuvaja Terttu – Mechelininkatu 45 A 1-3, 00250 Helsinki – 09 408 015, 040 748 0070 – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset, parit, nuoret aikuiset – psykoanalyysi, psykoterapia, pariterapia – työnohjausta alan työntekijöille

Laurto Leena – Pohjoinen Hesperiankatu 37 b 27, 00260 Helsinki – 040 517 7286 – l.laurto@gmail.com – psykologi – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia

Lehtovuori Pirjo – Luotsikatu 11, piharakennus, 00160 Helsinki – 050 593 1018 – PsT, psykoterapian erikoispsykologi – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (12 - 18 v), lapset – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia – työnohjausta aikuisten ja lasten psykoterapeuteille sekä psykoanalyytikoille

Lindfors Olavi – Kivimäentie 29 A, 00670 Helsinki – 050 571 5830 – PsT – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, kriisiterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille – su, eng

Lindqvist Riitta – Linnankoskenkatu 8 B 72, 00250 Helsinki – 044 284 0353 – riitta.lindqvist@pp.inet.fi – psyk.erik.sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET, perheterapeutti ET, pariterapeutti, psykoanal. VET-pariterapeuttiopiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), parit – yksilöpsykoterapia, pariterapia, kriisiterapia

Lintu Ritva – Helminkatu 6 B 26, 00550 Helsinki – 040 512 2395 – psykologi, FM – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET, koulutuspsykoanalyytikko, työnohjaajakoulutus – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia, kriisiterapia, vanhempainohjaus – työnohjausta psykoanalyytikoille, psykoterapeuteille, terveydenhuollon ammattilaisille ja muille psykoterapeuttista työtä tekeville

Mäkelä Mirjami – Unioninkatu 7 B 14, 00130 Helsinki – 045 130 3398 – mirjami.makela@hotmail.com – psykologi – psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ), parit – yksilöpsykoterapia, pariterapia – työnohjausta yksilöille, työyhteisöille, ryityksille, yhdistyksille, yhteisöille – su, eng

Mertanen Heli – Mannerheimintie 93 K 260, 00270 Helsinki – 040 865 0833 – heli.mertanem@me.com – FM – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset – psykoterapia ja psykoanalyysi, psykosomatiikka, kirjallisuusterapia – Balint-työnohjaus

Mikkola Joona – Humalistonkatu 19 A 5, 00250 Helsinki – 045 619 7515 – jlmikkola@gmail.com – www.psykoterapiajoonamikkola.fi – teologian maisteri – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia ja kriisiterapia – Suomi

Pajamies Elina – Arkadiankatu 21 A 14, 5. krs, 00100 Helsinki – 045 678 4831 – elina.pajamies@gmail.com – www.psykoterapiaahelsinki.fi – erikoissairaanhoitaja, VTM, sosiaalipsykologi – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16 - 25 v) – yksilöterapia – su, eng

Pakarinen Arja – Unioninkatu 45 H 116 b, 00170 Helsinki – 040 758 3362 – arja.pakarinen@pp2.inet.fi – teologian maisteri, sairaanhoitaja – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta psykoterapeuteille ET, opiskelijoille, hoitoalan- ja seurakunnan työntekijöille

Partanen Eija-Liisa – Toinen linja 15 A 12, 00530 Helsinki – 050 359 5970 – eijaliisa.partanen@gmail.com – psykiatrinen esh – psykoterapeutti ET – Valvira – aikuiset, nuoret (20v - ) – yksilöterapia, kriisiterapia

Piispa Soile – Unioninkatu 7 B 14, 00130 Helsinki – 050 323 3144 – soile.piispa@psyterapeutti.com – psyk.sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (17v - ) – yksilöpsykoterapia, psykodynaaminen lyhytterapia, kriisiterapia – työnohjausta terveydenhuoltoalan henkilöstölle – su, eng

Pitkänen Antti – Mechelininkatu 43 A, 00250 Helsinki – 044 259 7979 – ajpitkanen@gmail.com – psykologi – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), perheet – yksilöpsykoanalyysi ja yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, psykodynaaminen lyhytpsykoterapia – työnohjausta sopimuksen mukaan

Pulkkinen Kirsi – Mannerheimintie 138 A, 00270 Helsinki – 050 328 0969 – posti@kirsipulkkinen.fi – www.psykoterapeuttikirsipulkkinen.fi – VTM – psykoterapeutti ET, psykoanalyytikko-opiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia ja -psykoanalyysi

Raitamaa Jaana – Käenkuja 8 B 32, 00500 Helsinki – 045 147 3787 – jaanaraitamaa@gmail.com – psykiatrinen sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia, fokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia, vanhempainohjaus – työnohjausta terveydenhuollon henkilökunnalle

Rantala Miia – Humalistonkatu 19 A 5, 00250 Helsinki – 045 171 2700 – miia.k.rantala@gmail.com – psykiatrinen sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia, psykodynaaminen lyhytpsykoterapia, vanhempainohjaus – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Rantala Tuula – Töölönkatu 56 B 35, 00250 Helsinki – 050 329 9570 – tuula.rantala@hotmail.fi – psykologi, PsM, FM – psykoterapeutti ET, kouluttajapsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret aikuiset – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta sopimuksen mukaan

Räntilä Jaana – Apollonkatu 23 B 56, 00100 Helsinki – 040 124 0884 – rantilajaana@gmail.com – teologian maisteri, työnohjaaja – psykoterapeutti ET, kouluttajapsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta terveydenhuollon ja sielunhoidon ammattilaisille

Roine-Reinikka Liisa – Untamontie 12, 00610 Helsinki – 040 746 1975 – liisa.roine-reinikka@pp.inet.fi – fysioterapeutti (lasten) – lastenpsykoterapeutti VET, perhepsykoterapeutti – Valvira– Kela – yksilöpsykoterapia, perheterapia, pariterapia – työnohjausta lasten neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneille työryhmille

Rönkä Riitta Aulikki – Iso Roobertinkatu 20–22, 00120 Helsinki – 040 518 7768 – riitta.ronka@netti.fi – VTM, sosiaalipsykologi – Integratiivinen ja psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti ET, työnohjaajakoulutus, työnohjaajakoulutus – Valvira– Kela – aikuiset, parit, Pitkäaikainen kokemus yksilöiden ja parien hoidosta.Viikoittaisesta paripsykoterapiasta paljon kokemusta. Mahdollisuus myös työparityöskentelyyn. Työnohjauksesta myös pitkä työkokemus. – paripsykoterapia, perheterapia – työnohjausta pari-, perhe- ja kriisiterapiaa tekeville, mahdollisuus työparin kanssa tehtävään paripsykoterapiaan. Kela-pätevyys parispykoterapian osalta.

Salo Ilkka – Gyldenintie 10 D 47, 00200 Helsinki – 09 672 036 ja 0400 608 797 – psyk.erik.lääkäri – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoanalyysi/-terapia, kriisiterapia, lääkehoidon seuranta ja lausunnot – yksilötyönohjausta terveydenhoitoalan henkilöstölle, psykoterapiaopiskelijoille (ET)

Sandbacka Mirja – Döbelninkatu 2, 8. krs, 00260 Helsinki – 050 371 2964 – sandbacka.mirja@gmail.com – psykologi – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia

Schulman Aili – Mikonkatu 20 B 15, 00100 Helsinki – 044 568 0777 – aili.von.schulman@gmail.com – psyk. erik.sairaanhoitaja – yksilöpsykoterapeutti ET, ryhmäpsykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ), parit – yksilöpsykoterapia, ryhmäpsykoterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle – su, eng

Sievers Peppi – Mannerheimintie 92 D 70, 00250 Helsinki – 044 538 9039 – peppi.sievers@fimnet.fi – psykiatrian erik.lääkäri, teologian tohtori – psykoterapeutti ET, psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoterapia, psykoterapiassa käyvien lääkehoito ja kuntoutuslausunnot – työnohjausta psykoterapiatyötä, sosialityötä ja kirkon työtä tekeville, myös 4-10 hengen ryhmien työnohjaus

Siiskonen Timo – Mannerheimintie 114 B 25, 00250 Helsinki – 050 5413 416 – timo.siiskonen@welho.com – psyk.sairaanhoitaja, TtM – psykoterapeutti ET, psykoterapeutti VET, nuorisopsykoterapian kouluttajakoulutus, dynaaminen lyhytpsykoterapian koulutus – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (13v - ) – yksilöpsykoterapia, dynaaminen lyhytpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta ET-psykoterapiaopiskelijoille, terveyden- ja sosiaalitoimen henkilökunnalle

Sirainen Sirpa – Bulevardi 3 B 23, 00120 Helsinki – 044 278 8846 – sirpa.sirainen@gmail.com – psyk.erik.sairaanhoitaja, diakonissa – psykoterapeutti ET, aikuisten kouluttajapsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoterapia

Solantaus Terhi – Dagmarinkatu 11, 00100 Helsinki – 040 567 1411 – terhi.solantaus@gmail.com – minduu.fi – sairaanhoitaja (AMK) – psykoanalyyttinen psykoterapeutti, ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoterapia

Tähtinen Paula – Vänrikki Stoolinkatu 1 C 26, 00100 Helsinki – 050 339 2165 – paula.tahtinen@elisanet.fi – sairaanhoitaja, diakonissa – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta hoitoalan ja kirkon työntekijöille

Tammela-Laine Sirpa – Kruunuvuorenkatu 15 B, Katajanokka Helsinki – 044 346 4432 – sirpa@terapiahuonesirpakka.fi – www.terapiahuonesirpakka.fi – psyk.sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET, työnohjaaja – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ), parit – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, lyhytterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Toivanen Riikka – Psykoterapiapalvelu Tunnetila, Eerikinkatu 2 8 A 2, 00180 Helsinki – 040 509 0797 – riikka.toivanen@tunnetila.net – www.tunnetila.net – psykologi, mindfullnessohjaaja – psykoterapeutti ET, varhaisen vuorovaikutuksen hoito -koulutus, pienten lasten psykoterapeuttinen hoito -koulutus – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset, parit, vanhempien ohjaus – yksilöpsykoterapia, varhaisen vuorovaikutuksen hoito, kriisi- ja kehotietoisuusterapia – työnohjausta terveydenhoitajille, kätilöille, lääkäreille – su, eng

Tokola Maiju – Annankatu 29 A, Helsinki – 040 146 7382 – maiju.tokola@tunnetila.net – psykologi – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöterapia, kriisiterapia – su, eng

Tolsa-Saloheimo Riikka – Aatos-klinikka, Kumpulantie 7 A, 00520 Helsinki – 045 351 5011 – riikka.tolsa-saloheimo@fimnet.fi – LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri – lastenpsykoterapeutti VET, lasten ja nuorten psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia – yksilötyönohjausta psykoterapeuteille ja lastenpsykiatrian alan työntekijöille, koulutustyönohjausta lastenpsykoterapiaopiskelijoille, ryhmätyönohjausta lastenpsykiatrian ja lastensuojelun työryhmille ja päiväkotihenkilökunnalle

Törmänen Jukka – Välikatu 2 B 14, 00170 Helsinki – puh. 040 577 1359 – jukkat.tormanen@gmail.com – teologian maisteri – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), parit – yksilöpsykoterapia ja pariterapia

Tuohimetsä Martti – Runeberginkatu 19 A 17, Helsinki – 050 566 6068 – psykiatri – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, kriisiterapia, lääkehoidon seuranta, lausunnot

Välimäki Olli – Mechelininkatu 45 A 1, 00250 Helsinki – 050 531 2995 – psykologi – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, parit – yksilöpsykoterapia ja -psykoanalyysi – työnohjausta psykiatrisessa työssä ja ihmissuhdeammateissa oleville

Varilo Leena – Ratamestarinkatu 13 B, 00520 Helsinki – 040 567 4055 – leena@varilo.fi – psyk.erik.sairaanhoitaja – lastenpsykoterapeutti VET, psykoterapeutti ET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset, parit, vanhempainohjaus – yksilöpsykoterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus – työnohjausta

Vesterinen Eija – Mannerheimintie 93 L 267, 00270 Helsinki – 040 596 1499 – psykologi – psykoterapeutti ET, psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia, kriisiterapia, lyhytterapia – työnohjausta terveydenhuollon työntekijöille

Vierimaa Riikka – Museokatu 7 B 22b, 00100 Helsinki – 040 708 0091 – riikka.vierimaa@gmail.com – psykiatrian erik.lääkäri – psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöille – su, eng

Viikki-Ripatti Sari – Väinämöisenkatu 23, 00100 Helsinki – 050 570 1266 – sari.viikki-ripatti@psyanel.fi – TtM, erikoistoimintaterapeutti – psykoanalyyttinen psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä rikosseuraamusalan henkilöstölle

Wahlbeck Liisa – Mannerheimintie 93, Helsinki – 09 241 9725, 019 583 780 – psykologi – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko, koulutuslastenpsykoterapeutti, lasten- ja nuorisopsykoterapeutti, taidepsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, taideterapia – työnohjausta psykoanalyytikoille, psykoterapeuteille, taideterapeuteille ja muille hoitoalan ammattihenkilöille

Wich Marja – Ilmalankatu 4 A, 00240 Helsinki – 050 539 6479 – marja.wich@gmail.com – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoterapia – su, saksa

Hyvinkää

Hämäläinen Sari – Kankurinkatu 4-6, h-rappu, 05800 Hyvinkää – 050 444 8613 – psykologi, PsM – lastenpsykoterapeutti VET – Valvira– Kela – lapset – yksilöpsykoterapia, vanhempainohjaus, perhetapaamiset – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille

Puolanne Hanna – Parantolankatu 11, 05800 Hyvinkää – 044 302 0057 – sariaanhoitaja (AMK) – lastenpsykoterapeutti ET – Valvira – nuoret, lapset – lapsen ja nuoren yksilöpsykoterapia, vanhempien ohjaus, perhetapaamiset, kriisityö – työnohjausta lasten ja nuorten parissa työskenteleville ja esim. sijaisvanhemmille

Jämsä

Luomanen Johanna – Säterinkulma 7 B 15, 42100 Jämsä – 040 1780 444 – johanna.luomanen@gmail.com – TM – psykoanalyyttinen psykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoterapia

Luomanen Johanna – Säterintie 7 B 15, Jämsä – 0401780444 – johanna.luomanen@gmail.com – TM – psykoanalyyttinen psykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoterapia

Järvenpää

Hämäläinen Essi – Seutulantie 1, 2. krs, 04410 Järvenpää – 040 528 0321 – hamalainen.essi@gmail.com – sosionomi (AMK) – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia

Leskinen Kaisa-Maria – Psykoterapiavastaanotto Oma Huone, Mannilantie 37 C 18, 04400 Järvenpää – 044 977 1254 – km.omahuone@gmail.com – psykologi, PsM – lastenpsykoterapeutti VET – Valvira – lapset, vanhemmatvauvaperheet – yksilöterapia, kriisiterapia lapsille ja perheille, sisarusinterventiot työparin kanssa, vanhempainohjaus – työnohjausta lastenpsykoterapeuteille, psykologeille, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon henkilöstölle

Niemelä Auli – Tupalantie 7 a, 2.krs, 04400 Järvenpää – 040 5656 987 – auli.niemela@kolumbus.fi – psyk. sairaanhoitaja – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, vanhempien ohjaus nuorten ja lasten terapioiden yhteydessä – yksilötyönohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille

Jyväskylä

Aho-Mustonen Päivi – Kauppakatu 27 B 15, 40100 Jyväskylä – 040 511 3262 – psykologi – psykoterapeutti VET, koulutuspsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille, psykoterapeuteille ja psykoterapeutti opiskelijoille

Jäntti Outi – Vaasankatu 4 D 47, 40100 Jyväskylä – 050 584 1958 – outi.jantti@kolumbus.fi – FM – psykoterapeutti VET, kuvataidepsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, kuvataidepsykoterapia – työnohjausta hoitosuhdetyötä tekeville sekä psykoterapeuteille ja kuvataideterapeuteille – su, eng

Jurvainen-Broms Marjaana – Kauppakatu 19 D, 3. krs, 40100 Jyväskylä – 0400 804 265 – marjaana.jurvainen@gmail.com – valtiotieteen maisteri – psykoterapeutti ET, perheterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (20v - ) – Yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – Työn- ja koulutustyönohjausta psykoterapeuteille – su, viittomakieli

Mäkinen Terttu – Kangaskatu 1 A 2, 40630 Jyväskylä – 050 530 8946 – terttu.makinen@gmail.com – psykologi, PsT – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, perheterapia ja neuropsykoterapia – työnohjausta sopimuksen mukaan

Rasinkangas Anu – Cygnaeuksenkatu 5 A 22, 40100 Jyväskylä – 050 325 3555 – PsL – psykoterapeutti ET, psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, nuoret aikuiset – yksilöpsykoterapia – työnohjausta terapia- ja hoitosuhdetyön alalla toimiville

Vainikka Ville – Kauppakatu 31, 6. krs., 40100 Jyväskylä – 040 570 1522 – vovainikka@gmail.com – psykologi – psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (11v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta hoitosuhdetyötä tekeville terveydenhuollon työyhteisöille, psykoterapeuteille – su, eng

Kauhava

Kakko Ritva – Kauppatie 115 A 6, 62200 Kauhava – 040 749 4937 – psyk. sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille

Kerava

Aaltonen Tiina – Männiköntie 29 B, 04260 Kerava – 0400 983 335 – psyketta@gmail.com – psykologi, YM, PsM – lastenpsykoterapeutti ET, EMDF-terapeutti – Valvira– Kela – nuoret (12 - 16 v), lapset – lasten ja nuorten yksilöpsykoterapia, trauma- ja kriisiterapia – työnohjausta lasten kanssa työskeleville terveydenhuollon ammattilaisille

Hamsteri Riitta Liisa – Kauppakaari 13 A 11, 04200 Kerava – 045 344 3883 – terapiahamsteri@kolumbus.fi – erikoissairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia

Rissanen Anne – Männiköntie 29 B, 04260 Kerava – 044 519 7006 – anne.rissanen@co.inet.fi – psykologi – lastenpsykoterapeutti ET – Valvira – lapset – yksilöpsykoterapia, vanhempainohjaus

Tomma Jaana – Asemanaukio 7, II krs, huone 16, 04200 Kerava – 0400 956 609 – psykologi, puheterapeutti – lastenpsykoterapeutti VET – Valvira– Kela – lapset – lasten psykoterapia, vanhempainohjaus

Kouvola

Kakkori Jussi – Kouvola – 0400 555 021 – sosiaalikasvattaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia

Minkkinen Ann – Kouvolankatu 26 A, Kouvola – 044 523 0362 – ann.minkkinen@pp.inet.fi – sairaanhoitaja, diakonissa – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoanalyyttinen/psykodynaaminen terapia

Kuopio

Hirvonen Maija – Torikatu 21 A 16, Kuopio – 040 768 8700 – psykologi – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia – työnohjausta hoitoalan henkilöstölle

Kuusankoski

Kakkori Jussi – Kuusankoski – 0400 555 021 – sosiaalikasvattaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia

Lahti

Keski-Luopa Leila – Vuohtiankatu 29, 15800 Lahti – 050 532 4715 – leila.keski-luopa@keski-luopakonsultointi.fi – YTT, psykologi – koulutuspsykoanalyytikko, koulutusryhmäpsykoanalyytikko – Valvira– Kela – vain koulutuspsykoterapioita ja -analyyseja koulutukseen pyrkiville – työnohjausta psykoanalyytikoille ja psykoterapeuteille

Kunelius-Määttä Brita – Rautatienkatu 19 A, 4.krs, 15110 Lahti – 0408201198 – tervemieli@tervemieli.fi – http://www.tervemieli.fi – KM, sh AMK – psykoterapeutti ET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia ET ja perheterapia ET – työnohjausta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, opetusalan henkilöstölle, järjestötyö

Makkonen Laura – Aleksanterinkatu 37 B 63, Lahti – 044 923 2013 – laura.h.makkonen@gmail.com – www.psykoterapialahti.fi – YTM, sosiaalityöntekijä – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia

Oksman Eeva Liisa – Mariankatu 4 B 45, 6. krs, 15110 Lahti – 050 303 1594 – el.oksman@phnet.fi – www.psykoterapialahti.fi – psyk.erik.sairaanhoitaja – psykoterapeutti VET, psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia – työnohjausta psykodynaamisille psykoterapeuteille ja psyk. hoitotyötä tekeville

Lappeenranta

Kemiläinen Helena – Valtakatu 37 C, 53100 Lappeenranta – 0400 671 237 – psykologi – lastenpsykoterapeutti VET – Valvira– Kela – nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle

Paajanen Eeva – Kauppakatu 63 A 28, 53100 Lappeenranta – 040 5749 975 – eeva.paajanen@kolumbus.fi – www.psykoterapeuttieevapaajanen.fi – YTM – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta psykoterapiatyötä ja psykiatrista hoitotyötä tekeville – su, eng

Sokura Jari – Taipalsaarentie 6-8 B 15, 53900 Lappeenranta – 040 737 0609 – sosiaalityöntekijä – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16 - 25 v), parit – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja ET -koulutuksessa oleville

Lohja

Schroderus Seija – Suurlohjankatu 22, 08100 Lohja – 050 526 4715 – psykologi – psykoanalyytikko VET, työnohjaajakoulutus – Valvira– Kela – aikuiset, parit – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, pari- ja perhetapaamiset, vanhempainohjaus, lasten psykologiset tutkimukset – työnohjausta aikuisten ja lasten psykoterapeuteille, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutoimen työntekijöille ja esimiehille

Suonsyrjä Riikka – Laurinkatu 32 A 5, 08100 Lohja – 050 548 2879 – riikka.suonsyrja@gmail.com – psykologi – lastenpsykoterapeutti VET – Valvira– Kela – nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia, vanhempainohjaus, lasten psykologiset tutkimukset – työnohjausta lasten ja perheiden kanssa työskenteleville

Oulu

Hekkanen Maria – Koskitie 26 B 1, 90500 Oulu – 050 528 1262 – maria.hekkanen@gmail.com – teologian maisteri – psykoterapeutti ET, työnohjaaja – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta – su, eng

Pirnes-Hyvönen Teija – Instory Oy, Isokatu 19 A, 90100 Oulu – 040 5420 651 – teija.pirnes-hyvonen@instory.fi – fysioterapeutti NDT – psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, perheterapeutti ET – aikuiset, parit – paripsykoterapia, perheterapia – työnohjausta perhe-ja paripsykoterapeuteille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille (yksilöt, ryhmät)

Säävälä Hannu – Koskitie 26 B 1, 90500 Oulu – 040 537 3242 – hannu.saavala@oulu.fi – psykiatrian erikoislääkäri – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoanalyysi, lääkehoidon seuranta ja lausunnot – työnohjausta psykoterapeuteille – su, eng

Salo Tapio – Hallituskatu 13 C 28, 90100 Oulu – 040 540 7852 – tapio.salo@vastaanotto.inet.fi – psykologi – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia – työnohjausta terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisille – su, eng

Tuisku Auli – Hallituskatu 13 C 28, 90100 Oulu – 040 581 6279 – auli.tuisku@vastaanotto.inet.fi – psykologi – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, perheet – yksilöpsykoterapia – työnohjausta terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisille

Pori

Aitalaakso-Kulmala Leena – Tullipuominkatu 4 A 10, 28100 Pori – 050 378 4899 – leena.aitalaakso-kulmala@saunalahti.fi – psykologi, yht.kand. – psykoterapeutti VET, perheterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset, parit – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, pari- ja perheterapia – työnohjausta terveydenhuollon, koulu- ja sosiaalitoimen henkilöstölle

Salminen Sami – Länsipuisto 16 i 20, 28100 Pori – 050 3466 791 – dimensam@gmail.com – psykologi – psykoanalyyttinen psykoterapeutti, psykoanalyytikko-opiskelija – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, psykoanalyyttinen lyhytpsykoterapia – työnohjausta terveydenhuollon, koulu- ja sosiaalitoimen henkilöstölle – su, eng

Porvoo

Evertson Leena – Piispankatu 13 B 23, 06100 Porvoo – 040 725 0632 – leena.evertson@luukku.com – psyk. erik. sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöterapia

Wahlbeck Liisa – Porvoo – 09 241 9725, 019 583 780 – psykologi – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko, koulutuslastenpsykoterapeutti, lasten- ja nuorisopsykoterapeutti, taidepsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, taideterapia – työnohjausta psykoanalyytikoille, psykoterapeuteille, taideterapeuteille ja muille hoitoalan ammattihenkilöille

Riihimäki

Paajanen Eeva – Valtakäyrä 3 A 2, 11100 Riihimäki – 040 5749 975 – eeva.paajanen@kolumbus.fi – www.psykoterapeuttieevapaajanen.fi – YTM – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta psykoterapiatyötä ja psykiatrista hoitotyötä tekeville – su, eng

Partanen Tiina – Torikuja 11, 11100 Riihimäki – 050 572 8780 – tiina.partanen@tulihta.fi – teologian maisteri – psykoterapeutti ET (pastoraalipsykologia), työnohjaaja (STOry) – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta yksilöille ja ryhmille – su, ru

Rantala Eija – Pesispolku 4 A 11, 11300 Riihimäki – 045 850 8565 – eija.rantala@luukku.com – teologian maisteri, sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET (pastoraalipsykologia) – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ), parit – yksilöpsykoterapia – työnohjausta kirkon- ja hoitoalan työntekijöille

Ryynänen Hanna – c/o Satu Westerholm, Temppelikatu 9, 11100 Riihimäki – lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri – lastenpsykoterapeutti ET, psykoterapeutti YET, lasten ja nuorten psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – psykodynaaminen yksilöterapia – työnohjausta erikoistuville lääkäreille, hoitohenkilökunnalle

Rovaniemi

Ullner Hannu – Ainonkatu 4-6 C 9, 96200 Rovaniemi – 040 769 2019 – haullner@gmail.com – teologian maisteri, työnohjaaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta julkishallinnon sekä pk-yritysten johdolle ja työntekijöille

Savonlinna

Valkonen Satu – Olavinkatu 56, 57100 Savonlinna – 044 5552599 – satu.valkonen@psykoterapia-forlife.fi – www.psykoterapia-forlife.fi – teologian maisteri, työnohjaaja (STOry) – psykoterapeutti (pastoraalipsykologia) – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (18v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta kirkon- ja hoitoalan työntekijöille

Tampere

Heikkinen-Peltonen Riitta – Psykiatri- ja psykologikeskus Mentoria Oy, Hämeenkatu 25 A, 33200 Tampere – 040 543 5940 – rheikkin@hotmail.fi – psyk.erik.sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja SHO – psykoterapeutti ET, traumapsykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16 - 25 v) – yksilöpsykoterapia, traumapsykoterapia – työnohjausta psykoterapeuteille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Hieta Jukka – Polvikatu 1 C 8, 33100 Tampere – 050 305 2198 – hieta@kolumbus.fi – teologian maisteri – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia, pariterapia – työnohjausta hoitoalalla toimiville

Honkimäki Kirsti – Tammelan puistokatu 30-32 D 57, 33100 Tampere – 040 501 4430 – kirsti.honkimaki@gmail.com – psyk. erik. sairaanhoitaja – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (19v - ) – yksilöpsykoterapia – työnohjausta hoitotyötä tekeville, koulutuksessa oleville

Järventie Irmeli – Ratinankatu 11 B 26, 33100 Tampere – 040 751 0255 – yht.tri, dosentti – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia ja yksilöpsykoanalyysi – työnohjausta psykoterapeuteille

Kuusinen Arja – Näsilinnankatu 23 A 2, 33210 Tampere – 040 520 5059 – arja.kuusinen@saunalahti.fi – www.arjakuusinen.fi – psykiatrinen sairaanhoitaja, YTM-sosiaalipsykologi – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (17v - ) – yksilöpsykoterapia

Lindgren Paula – Satamakatu 4 A 4, 33200 Tampere – 040 771 5712, 03 223 6361 – psyk.erik.sairaanhoitaja – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia – työnohjausta hoitosuhde- ja terapiasuhdetyöhön

Mella Eija – Satakunnankatu 63 A 1, 33230 Tampere – 050 521 0367 – eijamella@kolumbus.fi – LL – psykoanalyytikko VET, psykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia, kriisiterapia, lääkehoidon seuranta ja lausunnot

Olanterä Pirkko – Hämeenpuisto 23 A 24, 33210 Tampere – 050 325 1771 – PsM, neuropsykologi (ET) – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16 - 25 v), lapset – yksilöpsykoanalyysi/ -terapia – työnohjausta yksilöpsykoterapiaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöille

Seppä Johanna – Hallituskatu 14 A 35, 33200 Tampere – 040 727 1202 – tmi.johanna.seppa@gmail.com – psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaajakoulutus – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöterapia – työnohjausta terveydenhuollon työntekijöille, yksilöt ja ryhmät

Syvänen Satu – Näsilinnankatu 25 B 405b, 33200 Tampere – 050 5119 508 – satu.syvanen@lastenpsykoterapeutti.fi – www.lastenpsykoterapeutti.fi – psykologi – lastenpsykoterapeutti ET, lasten- ja nuorisopykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – yksilöpsykoterapia – työnohjausta työyhteisöille ja alan ammattilaisille

Vuorela Marjo – Kuninkaankatu 30 B 14, 33200 Tampere – 050 552 0430 – psykiatrian erikoislääkäri – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, parit – yksilöpsykoanalyysi/-terapia, pariterapia, lääkehoidon seuranta, lausunnot – työnohjausta yksilöpsykoterapeuteille, hallinnollista työnohjausta terveydenhuollon ammattilaisille, työyhteisöille – su, eng

Tikkurila

Valtonen Anna-Liisa – Tikkurila – 040 593 1708 – anna-liisa.valtonen@pp.inet.fi – www.e-motion.fi – fysioterapeutti, työnohjaaja, aikuiskouluttaja, tanssi- ja liiketerapeutti – psykoterapeutti ET, paripsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ), parit – yksilö- ja ryhmäterapia, pariterapia – yksilö- ja ryhmämuotoista työnohjausta sosiaali- ja terveysalan sekä opetuspuolen henkilöstölle

Turku

von Bruun Anna – Maariankatu 4 A 12, 20100 Turku – 050 371 8007 – anna.vonbruun@gmail.com – VTM – lastenpsykoterapeutti ET, VET- lastenpsykoterapeuttiopiskelija – Valvira– Kela – lapset – yksilöpsykoterapia, vanhempainohjaus – työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatustieteen aloille – su, ru

Mäkelä Akseli – Linnankatu 13 a A 15, 20100 Turku – 040 5488 724 – akseli.makela@gmail.com – sairaanhoitaja, työnohjaaja, prosessikonsultti – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia, psykodynaaminen lyhytpsykoterapia – työnohjausta hoitoalan työntekijöille ja työryhmille

Malmberg Mirja – Kaskenkatu 6 aA 7, 20700 Turku – 02 258 1752, 040 838 1997 – psykologian tohtori – psykoanalyytikko VET, koulutuspsykoanalyytikko – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoanalyysi ja -terapia – työnohjausta psykoterapiaan ja alan ihmisille – su, ru

Mattila Eija-Leena – Uudenmaankatu 19 B 39, 20700 Turku – 050 320 4652 – FM – psykoterapeutti VET, kuvataideterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret, lapset – psykoterapia, kuvataideterapia – työnohjausta hoitosuhde- ja psykoterapiatyöhön

Valkeakoski

Mäkinen Marianne – Apiankatu 3, 37600 Valkeakoski – 050 347 8015 – marianne.makinen@fimnet.fi – nuorisopsykiatrian erikoislääkäri – psykoanalyytikko VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoanalyysi/-terapia, lääkehoidon seuranta ja lausunnot – työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöille

Vantaa

Heikkilä Miia – Keihästie 44, 01280 Vantaa – 050 545 3317 – miia.a.heikkila@outlook.com – psykologian maisteri – psykoanalyytikko VET, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja (SPHT), hevosavusteisen toiminnan ohjaaja (HAT) – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoanalyysi ja -psykoterapia, lyhytterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, hevosavusteinen toiminta – työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöille

Kuurne Maria – Virpikuja 3 C, 01360 Vantaa – 050 581 9464 – maria.kuurne@gmail.com – psykiatrinen sairaanhoitaja – psykoterapeutti ET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ) – yksilöpsykoterapia

Valtonen Anna-Liisa – Vantaa – 040 593 1708 – anna-liisa.valtonen@pp.inet.fi – www.e-motion.fi – fysioterapeutti, työnohjaaja, aikuiskouluttaja, tanssi- ja liiketerapeutti – psykoterapeutti ET, paripsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret (16v - ), parit – yksilö- ja ryhmäterapia, pariterapia – yksilö- ja ryhmämuotoista työnohjausta sosiaali- ja terveysalan sekä opetuspuolen henkilöstölle

Varkaus

Hirvonen Maija – Harjuntie, Varkaus – 040 768 8700 – psykologi – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia – työnohjausta hoitoalan henkilöstölle

Vehniä

Aho-Mustonen Päivi – Alasentie 231, 41180 Vehniä – 040 511 3262 – psykologi – psykoterapeutti VET, koulutuspsykoterapeutti – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, kriisiterapia – työnohjausta sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille, psykoterapeuteille ja psykoterapeutti opiskelijoille

Vesivehmaa

Mäkinen Terttu – Puharniementie 8, 17130 Vesivehmaa – 050 530 8946 – terttu.makinen@gmail.com – psykologi, PsT – psykoterapeutti VET – Valvira– Kela – aikuiset, nuoret – yksilöpsykoterapia, perheterapia ja neuropsykoterapia – työnohjausta sopimuksen mukaan

 

 

THERAPEIA-SÄÄTIÖ JA KOULUTUSKESKUS

 

Therapeia-säätiö on perustettu vuonna 1958. Säätiö tukee ja edistää maas­samme pyrkimystä ymmärtää yksilön ja hänen yhteisönsä välisiä sairastami­sen yhteyksiä mahdollisimman laajasti. Säätiön tarkoituksena on viedä eteenpäin käytännön auttamistyötä, etenkin psykoanalyyttisen hoidon, teorian ja so­vellusalueiden kehitystä ottamalla huomioon erityisesti vuorovaikutuksellisia, sosiaalipatologisia ja antropologis-lääketieteellisiä näkökohtia.

 

Therapeia-säätiön toimintamuodot:

-        psykoterapiakoulutukset (Koulutuskeskus)

-        psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

-        psykoterapianeuvontapalvelut

-        psykoterapeuttien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täyden­nyskoulutus

-        valistus-, julkaisu- ja kehitystoiminta omalla alalla

-        kansainvälisten suhteiden ylläpito ja kansainvälinen yhteistyö

 

 

Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen psykoterapiakoulutukset

 

Psykoterapeuttikoulutukset 31.12.2011 alkaen

Valtioneuvosto antoi joulukuussa 2010 asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa määritellään, että ”psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen.”  Asetus tuli voimaan 31.12.2011.

 

Asetuksen voimaan tulon jälkeen Therapeia-säätiö on kouluttanut psykoterapeutteja yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

 

Therapeia-säätiön Koulutuskeskus

Therapeia-säätiön Koulutuskeskus aloitti psykoterapiakoulutuksen ensim­mäisenä koulutusyhteisönä Suomessa vuonna 1959. Koulutusohjelmat ovat viitekehykseltään psykoanalyyttisia. Koulutuskeskus antaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon jälkeistä psykoterapian alan peruskoulutusta. Kaikki Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksesta valmistuneet ovat saaneet psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden Valvirasta.

 

Psykoterapeutti- ja psykoanalyytikkokoulutusten viitekehys

Therapeia-säätiön antama koulutus nojautuu psykoanalyyttiseen ajatteluun, joka pyrkii tunnistamaan ja ottamaan huomioon myös tiedostamattomalla tasolla vaikuttavat mielen yllykkeet. Therapeialaisen lähestymistavan lähtökohtana on ajatus mielen rakentumisesta vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Psyykkinen ja usein myös somaattinen kärsimys voidaan tältä pohjalta nähdä viitteenä kehityksellisestä häiriöstä, joka näyttäytyy myös psykoterapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Häiriön tai vääristymän tultua tunnistetuksi psyykkisten rakenteiden uudelleen muotoutuminen tulee mahdolliseksi tämän vuorovaikutussuhteen avulla.

Psykoterapeuttisen hoitosuhteen turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet silloisen vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kokemusten suhteen on jääty liian yksin. Hoitosuhteessa on mahdollisuus liittää nämä poissuljetut puolet oman minuuden piiriin ja eheytyä. Psykoterapian tavoitteena on potilaan itseymmärryksen syventäminen.

 

Psykoanalyytikkokoulutus (VET)

Koulutuksen teoriaosuus kestää 5 vuotta. Päättötodistuksen saaneet psyko­analyytikot voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina. Koulutus antaa valmiudet alan työnohjaustehtäviin.

 

Psykoterapeuttikoulutus (ET)

Koulutuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa yksilöpsykotera­peutin ammattipätevyyden aikuisten psykoterapiassa.

 

Psykoterapeuttikoulutus (VET)

Koulutus edellyttää erityistason psykoterapeuttikoulutuksen suorittamista sekä Valviran myöntämää psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeutta. Koulu­tuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa valmiudet toimia itse­näisenä ammatinharjoittajana ja työnohjaajana.

 

Lastenpsykoterapeuttikoulutus (ET)

Koulutuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa valmiudet toimia lasten yksilöpsykoterapeuttina.

 

 Lastenpsykoterapeuttikoulutus (VET)

Koulutuksen teoriaosuus kestää 5 vuotta ja se pätevöittää lasten psy­koanalyyttiseen yksilöpsykoterapiaan sekä vauva- ja pikkulapsiobservoin­tiin. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ja työnohjaajana.

 

Lastenpsykoterapeuttikoulutus (VET)

Koulutus edellyttää erityistason psykoterapeuttikoulutuksen suorittamista sekä Valviran myöntämää psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeutta. Koulu­tuksen teoriaosuus kestää 3 vuotta ja se antaa valmiudet toimia itse­näisenä ammatinharjoittajana ja työnohjaajana.

 

Psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikoulutus

Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen ja Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n yhteistyönä järjestetty 4-vuotinen täydennyskoulutus psykoterapeuteille.

 

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutuksen voivat suorittaa vaativan erityistason psykoterapia­koulutuksen käyneet psykoanalyytikot, lastenpsykoterapeutit ja psykotera­peutit (VET). Kouluttajakoulutuksen suorittaneiden terapeuttien nimikkeet ovat koulutusanalyytikko, koulutuslastenpsykoterapeutti ja koulutuspsyko­terapeutti. Kouluttajakoulutuksen suorittaneet voivat toimia kouluttajina, työnohjaajina ja terapeutteina vaativan eritystason psykoterapiakoulutuksis­sa oleville.

 

 

Yliopistoyhteistyössä järjestetyt psykoterapeuttikoulutukset

 

Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus

(psykoanalyyttinen psykoterapeutti)

Helsingin yliopiston, yhteistyössä Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kanssa, järjestämä 4-vuotinen psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus. Koulutuksen käyneet saavat Valviran psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden.

 

Psykoanalyyttinen lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutus

(psykoanalyyttinen lastenpsykoterapeutti)

Helsingin yliopiston, yhteistyössä Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kanssa, järjestämä 4-vuotinen psykoanalyyttinen lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutus. Koulutuksen käyneet saavat Valviran psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden.

 

Psykoanalyytikko-kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

(psykoanalyytikko, kouluttajapsykoterapeutti)

Helsingin yliopiston, yhteistyössä Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kanssa, järjestämä 5-vuotinen yksilöpsykoanalyytikko-kouluttajapsykoterapeuttikoulutus. Koulutuksen käyneet saavat Valviran psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden ja voivat toimia kouluttajina aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa.

 

Aikuisten kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

(kouluttajapsykoterapeutti)

Helsingin yliopiston, yhteistyössä Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kanssa, järjestämä 2,5—3 -vuotinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus psykoterapeuteille. Koulutuksen käyneet voivat toimia kouluttajina aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa.

 

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuttisten perusvalmiuksien opinnoiksi ammattihenkilöille, joilla on sosiaalialan tai terveydenhuollon soveltuva koulutus tai muu soveltava tutkinto.

Koulutus täyttää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kriteerit, joita edellytetään muilta kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilta (lähinnä psykologeilta ja lääkäreiltä), jotka tavoittelevat hakemista psykoterapeutin pätevyyden antavaan koulutukseen. Koulutus soveltuu myös muille vastaavan peruskoulutuksen suorittaneille henkilöille, jotka haluavat perehtyä mielenterveyskysymyksiin ja kehittää valmiuksiaan toimia vuorovaikutukseen perustuvassa hoito-, kuntoutus- ja sosiaalityössä. Koulutus kestää vuoden (800 t, 30 op).

 

TERAPIASOPIMUS

Ennen varsinaisen hoidon alkamista potilas käy yleensä noin 1-3 kertaa terapeutin luona ns. arviointikäynneillä, joilla suunnitellaan mahdollista tulevaa psyko­terapiaa sekä arvioidaan psykoterapian tarvetta ja soveltuvuutta.

Terapiasopimus on psykoterapeutin ja potilaan välinen sopimus, jossa määri­tellään hoidon periaatteet ja hoidon toteuttamiseen liittyvät käytännön sei­kat. Terapiasopimus voi olla joko suullinen tai kirjallinen. Epäselvyyksien välttämiseksi ainakin joistain terapiaan liittyvistä asioista kannattaa sopia kirjallisesti.

Terapiasopimuksessa voidaan sopia mm. seuraavista asioista:

-        hoitomuoto (esim. yksilö-, perhe-, ryhmäpsykoterapia, yksilöpsyko­analyysi)

-        hoidon kesto

-        käyntipäivät ja -ajat

-        tapaamisten tiheys ja käyntikerran kestoaika

-        lomatauoista sopiminen

-        hoidon kustannukset: maksutapa ja –aikataulu, sovitun hoitoajan  käyttämättä jättämisen seuraamukset, lausunnoista perittävät palk­kiot

-        hoidon päättäminen

 

Psykoterapeuteilla on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus.

 

Lisätietoja potilaan ja psykoterapeutin oikeuksista ja velvollisuuksista saa mm. seuraavista laeista: potilaan asemaa ja oikeuksia koskeva laki (PotL 785/92), potilasvahinkolaki (585/86), henkilörekisterilaki sekä laki (559/94) ja asetus (564/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä.